tirsdag, november 21

Referat fra foreldremøte 21.11.06 - kl. 18:00

Tilstede på møtet:

Rektor: Solveig Laland
Reiseleder: Dan Pedersen
Foreldre: ca 30

Rektor Solveig Laland informerer om følgende angående tur til Polen, Tsjekkia og Tyskland i 2007:
På grunn av gratisskoleprinsippet og nye bestemmelser i tariffavtalen for lærere, har vi i dag to mulige løsninger for skoleturordning:1. Utenom - skoletid

Arrangør: Aktive fredsreiser, feks
Ansvar: Foresatte
Økonomi: Den enkelte elev/foresatt som melder seg på og betaler direkte til arrangøren.
Innhold: Arrangørens ansvar
Tid: Utenom skoletiden (feks i høsteferien etc.)
For og etterarbeid: Ingen

2. Skoletur

Arrangør: Aktive fredsreiser, feks
Ansvar: Skolen med medfølgende personal
Økonomi: Gratisprinsippet og tariffavtaler gjelder, dvs. 0 kr. kan kreves av foresatte.
Innhold: Skoolen og arrangøren samarbeider om innholdet i turen
Tid: I løpet av skoleåret, i skoletiden. Antall dager kan tilpasses.
For og etterarbeid: Knyttes opp mot fagene/undervisningen i skoletiden.

Forutsetninger og viktige merknader:

  • Det er ikke mulig å arrangere en skoletur hvor foreldrene har ansvaret for elevene og / eller hovr elevene som gruppe får fri med hjemmel i oppplæringslovens § 2 - 11
  • Elever har lov til å tjene penger og det er ok med dugnad og /eller innsamling til felles kass, men dette arbeidet må gjøres utenom skoletid da fagene elevens/skolens valg ikke finnes lenger.
  • Ingen elever / foresatte kan pålegges av andre (foreldre eller skolen) å betale inn til felleskasse.
  • Midler i felleskassen (gave) må være inne i god tid før arrangørens frist for innbetaling av turen. Alternativt må turen avlyses.
  • Felleskassen må være stor nok til også å dekke utgifter til medfølgende lærer(e) i tråd med tariffavtalen. (Ca. 25.000, - pr. lærer v. 10 dagers tur.). Alternativt må skolens lønnsbudsjett dekke disse utgiftene og dette kan ikke prioriteres de nærmeste årene.
  • Innholdet i turen knyttes opp mot opplæringen i fag, f,eks samfunnsfag, KRL, norsk osv) og elevenes arbeid før, under og etter turen er med å danne grunnlag for vurderingen i fagene.
  • Skolens regler gjelder under turen, og elevenes orden / oppførsel i løpet av turen vil bli vurdert ift. vurdering i orden og oppførsel.

Orientering til Hovedutvalg for Levekår 23.11.06:

Kostnader i forbindelse med 10 dagers skoletur for 10. trinn 2007: (priser basert på 2006 nivå)
Reiseutgifter og opphold / kost elever: Kr. 6000, - * 65 = 390 000, -

Kostnader medfølgende lærere:
Reiseutgifter: Kr. 6000, - * 3 = Kr. 18 000, -
Kompensasjon: Kr. 25 000, - * 3 = 75. 000, -

Til sammen: Kr. 483.000, -

I dette oppsettet er ikke tatt hensyn til 1 eller 2 måltider som reisedeltakerne må dekke selv eller utgifter til lommepenger for elevene.

Skal Tjøme kommune fortsatt prioritere denne skoleturen?

Foreldregruppens egne notater fra innspill på møtet:

Pr. dags dato må midlene i felleskapskassa beregnes til ca 50 000 kr.hvis man tar høyde for at de forannevnte 390 000 gis som gave, og at vi tilkjennes 25 000 i midler fra skolen. Eventuelle mangler i gavepotten vil komme som tillegg på felleskapskasse, og tjenes inn på elevdugnad.

Samtlige beløp må være inne på konto innen 15 sept. slik at turen i verste utfall vil være mulig å avlyse.Ved en slik ordning vil gaver også rettmessig kunne tilbakebetales, og felleskapskasse fremdeles kunne nyttes til andre formål - altså ingen økonomiske tap for noen.

Tallene som presenteres, er beregnet ut fra programmet som foreligger pr. dags dato. Skolen vil i løpet av kort tid utarbeide alternative løsninger (feks. korterere reisedager), hvor f.eks. helger utelukkes (lærerkompensasjonen i helgene er det som trekker mest ...).

Tilleggsnotater fra foreldremøtet for 8. klasse - kl. 19:00 (altså de som event. reiser i 2008)

  • FAU vil arbeide for at kompensasjonen dekkes!
  • Elevbedrift kan knyttes opp mot fagene, men skolen har ikke kompetanse på dette for øyeblikket. Vi som foreldre kan samarbeide med skolen om dette.

Legg gjerne igjen kommentarer ved å trykke på Kommentarer nedenfor her. Kommentarene sendes leder i foreldregruppen og publiseres så snart det lar seg gjøre. Ønsker du å kontakte andre i gruppen, ligger deres e-post og telefonnummer øverst på Våre sider - se meny!