onsdag, mars 7

Referat fra foreldremøte 07.03.07

Rektor Solveig Laland informerte foreldre på 9. trinn om følgende:

Informasjon om skoletur:

Rektor understreker gratisprinsippet med å henvise til artikkel i Øyene 02.03.07
Videre viser rektor til rundskriv fra Fylkesmannen i Vestfold:

Gratisprinsippet er lovfestet i opplæringsloven § 2-15:


"§ 2-15 Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring
Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som er ein del av grunnskoleopplæringa."

Forbudet mot å kreve egenbetaling gjelder all virksomhet i forbindelse med opplæringen, også aktiviteter som foregår utenom ordinær skoletid når disse aktivitetene er ledd i at skolen gjennomfører grunnskoleopplæringen i samsvar med lov og forskrift.

Opplæringsloven § 2-15 regulerer ikke aktiviteter som ikke er en del av grunnskoleopplæringen, det vil si aktiviteter som faller utenom virkeområdet til opplæringsloven.

Vi viser også til rundskriv F-14-03

En problemstilling kan være å definere hva som kan sies å være i regi av kolen og å være en del av grunnskoleopplæringen. Dette må vurderes i hvert enkelttilfelle. Utdanningsdirektoratet har i et skriv om forståelsen av gratisprinsippet sagt at følgende kan være momenter i en slik vurdering:
 • skoleeier (kommunen) er ansvarlig dersom det oppstår uhell på turen
 • det er utarbeidet reglement for turen
 • der er utarbeidet sanksjoner, for eksemel hjemsendelse
 • turen fremgår av skolens virksomhetsplan/årsplan - i fagene
 • det er organisert opplæringstilbud til elever som ikke deltar på turen

Opplæringsloven § 2-11 regulerer permisjoner fera den pliktige opplæirngen. Ordlyden i paragrafen viser at det er "den enkelte eleven" som kommunen kan gi permisjon etter søknad. Forutsetningen for å gi permisjon er en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle av om det er forsvarlig å gi eleven fri fra opplæringen.

Det følger av forarbeidet til bestemmelsen at dersom en permisjon er gitt etter første ledd, avkorter det retten til opplæring for eleven tilsvarende. Den opplæringen eleven mister i forbindelse med perisjon etter § 2-11, har eleven ikke rett til å få erstattet.

Ordlyden i § 2-11 regulerer permisjoner knyttet til den enkelte elev, og bestemmelsen regulerer derfor ikke permisjoner for grupper av elever. Opplæringsloven § 2-11 kan heller ikke brukes når turen er en del av grunnskoleopplæringen.

Kilde: ref: 2007/735 Fylkesmannen i Vestfold - til kommunene i Vestfold

Rektor informerer om Vedtak i kommunen - HLK-001/07

Studietur til Auschwitz kan gjennomføres innenfor den organiserte opplæringen. Lærerlønningene dekkes over skolens budsjett. Studieturen finansieres for øvrig ved hjelp av gaver og bidrag slik som beskrevet i saken. Om summen av gaver og bidretg ikke er stor nok til å dekke turen ved siste påmeldingsfrist må turen avlyses.

Enstemming vedtatt.

På bakgrunn av dette vedtaket, og i henhold til opplæringslovens reglement arrangerer TUSK skoletur for 10. trinn høsten 2007 under følgende økomomiske (og andre) forutsetninger:

 1. Kompensasjon til lærere går av TUSK budsjett
  Gaver (felles) - administreres av foreldregruppen - tilsvarer nok penger til å dekke de totale utgiftene til skoleturen for alle elevene som ønsker å delta.
 2. Frist for påmelding til turen: 15. sept. 2007.
 3. Gaven må gis til TUSK innen denne dato.
 4. Dersom gaven ikke er stor nok innen 01.10.07 avlyses turen.
 5. Innhold i turen inngår som del av det faglige pensum i 10. trinn.

Informasjon fra foreldregruppen:

I forhold til videre planlegging tar vi utgangspunkt i detaljer fra tidligere påmelding. Dugnadsgruppen kan nå derfor begynne sitt arbeid med friskt mot. Det er allerede ca 70 000 kr på konto i form av gaver, målet for felleskasse er ca 390 000. Sammenlignet med tidligere år ligger vi godt an i spareplanen. Dette er motiverende!

Av hensyn til retten om tilbakeføring av gaver i tilfelle avslysning, informerer vi om at alle gaver merkes med givers navn.

Foreldregruppa er behjelpelige med å skaffe til jobber til elevene. Vi oppforderer alle - både elever og foreldre - å bistå oss i dette arbeidet i form av kreative innspill til gavedryssende ideer. Det har allerede kommet inn flotte forslag til aktiviteter som ikke bare er innbringende for gavekassen, men som også bidrar til sosialt samvær for både voksne og unge. Mer om dette senere :O)

Vil i foreldregruppa har planlagt et møte den 15.03.07, hvor vil setter inn giret på dugnadsfronten. Målet for dagen er å få satt datoer for dugnadsjobbing (bilvask i forbindelse med 17.mai, vaffelsalg etc.). Informasjon kommer ...

Om du ønsker fellesinformasjonen tilsendt på e-post eller sms kan du kontakte en av oss.

Ingen kommentarer: